Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

A pun loving old man forgot to order his tombstone before he passed away

This was a grave mistake

0 nhận xét:

Đăng nhận xét