Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Donald Trump's doctor has recently prescribed him Prozac.

He told him it would help him control hispanics.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét