Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

I have a vegan girlfriend...

and she's nice and all, but sometimes I think she just looks at me like a piece of carrot

0 nhận xét:

Đăng nhận xét