Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

My boss accused me of having OCD...

I soon put him in his place.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét