Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

My friend David lost his ID...

Now we just call him Dave.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét