Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Grammar Nazi.

"Sir, we are mining too many useless cores" [Hitler rubs chin] "So, mine less. [Grammar Nazi bursts through the door] "MINE FEWER!" [Hitler looks up] "Yes, soldier?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét