Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Why do cows have hooves instead of feet?

Because they lactose.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét