Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

A redneck broke up with his girlfriend

it wasn't all that bad, she said they could still be cousins.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét