Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

I want to make a school shooting joke, but that might seem offensive.

I think I should aim for a younger crowd.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét