Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Everytime we have sex my girlfriend wants to pretend to be a teenager.

I tell her, "Be patient. You'll be one soon enough."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét