Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

What do you call a belt made of dollar bills?

A waist of money.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét