Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

I put my root beer in a square glass.

Now it's just beer.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét