Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

As a Marxist I could never play CoD,

because I refuse to create a class.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét