Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

When does CPR become necrophilia?

When you are both stiff

0 nhận xét:

Đăng nhận xét