Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

How many dead hookers does it take to change a light bulb?

Apparently not three. It's still dark in my basement.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét