Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

They won't admit the Egypt flight crashed...

...because they're all in da nile.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét