Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Tom observed that his girlfriend had started smoking

so he slowed down and applied some lubricant.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét